Försäljning- och leveransvillkor

Försäljning- och leveransvillkor

1. Offert
Offert ges i DDK exklusive moms och blir först bindande sedan Ganpack Aps
bekräftat ordern.

2. Betalningsvillkor
Betalning av faktura ska göras i DDK utan avdrag. Förskottsbetalning kan komma att krävas av nya kunder. Vid försenad betalning påförs ränta med 1,5 procent per månad. Vid banköverföring räknas dagen då bankens meddelande om betalning kommit Ganpack Aps till handa. Ändras dessa villkor till fördel för beställaren skall denne svara för alla kredit- och övriga omkostnader.

3. Äganderätt
Levererad vara utgör Ganpack Aps,s egendom tills överenskommet pris betalats till fullo.

4. Leveranser
gäller från Ganpack Aps såvida inget annat avtalas. Försändelsen leveras på beställarens
egen räkning och risk. Transportförsäkringar tecknas endast av Ganpack Aps på kundens uttryckliga begäran.

5. Leveransförseningar
Ganpack Aps ansvarar inte för leveransförseningar om dessa beror på ändringar som
beställaren krävt eller omständigheter som Ganpack Aps inte kan påverka. Driftsstörningar – såväl i egna som andra företag – beroende på krig, strejk, bränsle- eller elavbrott, transportavbrott, arbetsinskränkningar eller force majeure, fritar bolaget från att hålla avtalade leveranstider och priser.
Överskriden leveranstid beroende på detta ger inte kunden rätt att häva överenskommelsen eller att göra Ganpack Aps ansvarig för eventuell förlust.

6. Orderändringar
Varje ändring av orderspecifikation, även annullering, accepteras endast om ordern inte gått i produktion.

7. Reklamationer
Reklamationer kan endast göras inom en vecka efter leverans av varan. Brister gällande del av leveransen kan inte leda till reklamation av hela leveransen. Ganpack Aps äger rätt att avhjälpa fel eller ny leverans. Vi har inga vidare åligganden till följd av bristerna, ansvar för följdskador är uteslutna.

8. Material från kunden
oavsett av vilket slag, levereras franko till Ganpack Aps.

9. Emballage
av papper eller papp, samt engångs- och EUR-pallar faktureras och tas inte retur.

10. Skisser, utkast och provtryck
faktureras även när det inte leder till beställning.

11. Upphovsrätt
Beställaren är ensam ansvarig att kontrollera rätten att mångfaldiga alla tryckförlag.
Upphovsrätten samt rätten att mångfaldiga egna skisser, utkast, originalet, film och liknande till varje ändamål förblir med förbehåll för andra uttryckliga bestämmelser hos Ganpack Aps.
Klichéer, präglingsplattor, stansformar och liknande förblir Ganpack Aps egendom om inte dessa uttryckligt förvärvats av kunden. Stansformar, film och förtryckta etiketter förvaras i endast två (2) år efter senaste leveransdatum.

12. Försäkringar
I de fall manus, originaler, klichéer, papper, lagrade trycksaker eller andra inlämnade föremål, som överlåtits till Ganpack Aps, skall försäkras mot stöld, brand, vatten eller andra risker skall kunden själv ansvara för.

13. Tryckfel
orsakade av Ganpack Aps rättas gratis. Dock faktureras nödvändiga ändringar som inte beror på sättarna vid avvikelse från tryckunderlaget – särskilt beställar- och författarkorrektur – motsvarande använd arbetstid.

14. Korrekturtryck
Korrekturtryck kontrolleras av beställaren för stavfel och andra fel och returneras till Ganpack Aps med försäkran om att dessa är redo för tryck. Ganpack Aps ansvarar inte för fel som kunden översett. Ändringar som görs via telefon skall bekräftas skriftligt. Färgreproduktioner gällande alla tryckmetoder anses obetydliga avvikelser från originalet inte vara berättigad grund för reklamation. Detta gäller även jämförelser mellan eventuella provtryck och upplagetrycket.

15. Mer- eller mindreleverans
Kunden förpliktigar sig att acceptera ett större eller mindre resultat för beställd vara mellan -5 till +15 procent. Vid fakturering av etiketter beräknas efter sista leverans av papptuber och pappburkar ett tillägg på 4 procent.

16. Firmatext och organisationsnummer
Ganpack Aps förbehåller sig rätten att ha sin firmatext, logga eller organisationsnummer på leveranser av alla slag med hänvisning till motsvarande praxis eller bestämmelser och tillgängligt utrymme.

17. Förpliktkandeplats för båda parter är DK-3670 Veksø Sj